Контрол на качеството

Производството на "ВЛАДПЛАСТ"

Производството на "ВЛАДПЛАСТ" е съобразено изцяло с признатите стандарти на Европейския съюз.

Ние осигуряваме качествен контрол и наблюдение във всеки един етап от работата си от доставката на суровини до производството и експедицията на готовите изделия.

Имаме изградена лаборатория за качествен контрол на пластмасови изделия, оборудвана с трикоординатна измервателна машина TESA MH3D 454, както и с всички познати универсални измервателни уреди.

През декември 2006 г. "ВЛАДПЛАСТ" ООД бе първоначално сертифицирана съгласно стандарта за системата за управление на качеството ISO 9001:2008.

"ВЛАДПЛАСТ" ООД работи за създаването на един чист свят, в който с удоволствие да живеем.

Сертификат за Управление на Качеството

Политика по качеството

Политиката по качество на "ВЛАДПЛАСТ" е неделима от цялостната политика и стратегия на фирмата. Тя е основана на анализа на потребностите на пазара, очакванията и желанията на всички заинтересовани страни и степента на удовлетвореност, както и необходимите ресурси и подобрения за успешно реализиране на визията и стратегията на “ВЛАДПЛАСТ“ ООД.

Ръководството на фирмата развива своята политика по качеството, изхождайки от убеждението, че просперитетът и нейното бъдеще зависят от доверието и удовлетвореността на клиентите, от запазване и подобряване високо качество на предлаганите стоки и услуги.

За осъществяване на своята Политика, ръководството определя следните измерими цели:

 • Разширяване и оптимизиране на заемания пазарен дял в сферата на предлаганите продукти и услуги.
 • Непрекъснато проучване и удовлетворяване на клиентите с цел предлагане на продукти и услуги с гарантирано качество.
 • Повишаване на икономическата ефективност на фирмата.

За постигане на целите, усилията са съсредоточени в изпълнение на следните дейности:

 • Развиване на гъвкава маркетингова политика.
 • Осигуряване на висококвалифицирани кадри.
 • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси с цел предлагане на конкурентно способна продукция и услуги.
 • Ефективно управление чрез рационално използване на възможностите на оборудването, чрез осигуряване на непрекъснати подобрения на инфраструктура и на процеси и чрез осигуряване и поддържане на безопасност, здраве и отговаряща на хигиенните изисквания работна среда.

Политиката на "ВЛАДПЛАСТ" ООД се реализира чрез:

 • Спазване на национални, европейски и международни стандарти и нормативни документи.
 • Разработена и внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 както и други системи в случай на изискване от клиентите
 • Поддържане на партньорско сътрудничество и взаимноизгодни отношения с доставчици на фирмата, позволяващи задоволяване изискванията на клиентите, спазване на сроковете и всички други условия по сключените договори.
 • Съпричастност към хората - създаване на благоприятна атмосфера за своите служители, изразяваща се във взаимно доверие, постоянно повишаване на квалификацията, спазване на изискванията на сигурност и безопасност в процеса на работа, ангажираност за извършване на качествена работа и изпълнение на поставените задачи.

Ръководството на “ВЛАДПЛАСТ“ е убедено, че персоналът на фирмата осъзнава ролята на качеството и безопасността при работа за бъдещото развитие и просперитет на Дружеството, уверено е в силите и способностите на всички служители, цени приноса на всеки човек за изпълнение на Политиката по качеството и здравословните и безопасни условия на труд.